تیم اجرایی
فاطمه محمدی
کارشناس دپارتمان امنیت غذایی

هادی باقری
مدیر عامل

مهرناز انتصاری
مدیر اجرایی

محمدرضا سحاب گلشنی
کارشناس مالی و ارزشگذاری

محمدرضا همتی
مسئول تحقیق و توسعه

رقیه شیروانی
مسئول ارتباط با صنعت

حدیثه شریفی
مسئول شبکه‌سازی و ارتباطات

فرشید شریفیان
مسئول دپارتمان امنیت غذایی

مربیان

عضویت در خبرنامه

طراحی سایت توسط تژوال